Odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu WZÓR

Jak napisać pismo o odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu? Uszkodzenie pojazdu w czasie kolizji drogowej, a nawet drobne zarysowania mają wpływ na cenę auta. Wystawiając powypadkowy samochód na sprzedaż, właściciel zmuszony jest bowiem zejść z ceny, w przeciwnym razie może nie znaleźć zainteresowanego nabyciem auta po naprawie mechanicznej, lakierniczej, czy blacharskiej.

Wstęp

Dlatego, jeśli wartość Twojego samochodu została obniżona, a od zdarzenia nie minęło więcej niż trzy lata, możesz starać się o wypłatę odszkodowania, składając wniosek o utratę wartości pojazdu pdf, którego wzór pobierzesz poniżej:

odszkodowanie-za-utrate-wartosci-handlowej-pojazdu-wzor-pdf-doc

Odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu wzór

Czym jest utrata wartości samochodu po wypadku?

Ponad dwadzieścia lat temu Sąd Najwyższy wydał uchwałę, w której orzekł, że odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie.

Od tego czasu, właściciele uszkodzonych na skutek kolizji pojazdów, otrzymali możliwości zgłoszenia roszczenia o wypłatę stosownych odszkodowań, w tym rekompensaty z tytułu rynkowego ubytku wartości pojazdu.

Przy czym wyjaśnić należy, że ubytek wartości ma miejsce w sytuacji, kiedy pojazd uczestniczył w kolizji, a ubezpieczyciel ustalił szkodę częściową. Natomiast jeśli fundusz ubezpieczeń komunikacyjnych wypłacił właścicielowi pojazdu odszkodowanie za szkodę całkowitą, nie ma on możliwości domagania się rekompensaty za obniżenie wartości auta.

Wyjaśnię, że rekompensata będzie możliwa do uzyskania w sytuacji, kiedy doszło do wypłaty odszkodowania za szkodę częściową, którego kwota miała wystarczyć na „doprowadzenie” samochodu do sprawności i stanu sprzed zdarzenia.

Takie roszczenie jest zasadne, bowiem wartość samochodu po naprawie pokolizyjnej nigdy nie będzie wynosić tyle, co przed zdarzeniem.

Powyższe wynika z faktu, że cena samochodu pokolizyjnego – nawet gdy naprawa została wykonana perfekcyjnie, musi być niższa, bowiem potencjalni nabywcy mają świadomość, że w przyszłości mogą ujawnić się ukryte wady powypadkowe i naprawcze.

Z uwagi na powyższe, również w sytuacji, gdy naprawa pojazdu miała miejsce w serwisie z zachowaniem ustalonych przez producenta technologii, oraz z wykorzystaniem wyłącznie oryginalnych części, właściciel pojazdu może starać się o odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu, składając ubezpieczycielowi stosowny wniosek.

Utrata wartości handlowej pojazdu – jak wyliczyć?

Ustalenie wartości szkody nie jest proste i często niemożliwe dla osoby, która nie ma doświadczenia w tego typu sprawach.

Dlatego właściciel samochodu może złożyć wniosek o utratę wartości pojazdu wzór pdf i czekać na decyzję ubezpieczyciela lub wcześniej zaangażować do sprawy rzeczoznawcę, który na jego zlecenie dokona wyliczenia.

Niemniej osoby, które chcą samodzielnie zająć się wyliczeniem szkody, mogą skorzystać z mobilnych urządzeń w postaci kalkulatorów szkody. Przed przystąpieniem do wyliczenia każdy właściciel uszkodzonego auta powinien zapoznać się w wytycznymi towarzystw ubezpieczeniowych, na podstawie których ich rzeczoznawcy dokonują wyliczeń.

Najważniejszym dokumentem, do którego należy sięgnąć, jest Instrukcja Określania Rynkowego Ubytku Wartości Pojazdów. Jest to dokument przygotowany przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERTMOT, a następnie zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego do stosowania w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Samochodowych – EKSPERTMOT i w Komputerowym Systemie INFO-EKSPERT/SRTSiRD.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji, rynkowy ubytek wartości można szacować dla:

  • samochodów osobowych i terenowych, które są w dobrym stanie technicznym, a okres ich eksploatacji nie przekracza 6 lat
  • pojazdów ciężarowych, które nie są eksploatowane dłużej niż przez 4 lata
  • samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony i motocykli, których okres eksploatacji nie przekracza 3 lat.

Należy również wyjaśnić, że zgodnie z wytycznymi utrata wartości pojazdu po szkodzie w samochodach starszych nie następuje lub maleje. Powyższe wynika ze znacznego zużycia starszego pojazdu – jego eksploatacji.

Przyjęto, że naprawa pokolizyjna takiego pojazdu może prowadzić do przyrostu jego wartości, przez co przyjęto, że wystąpienie ubytków wartości po upływie wyżej wymienionych okresów użytkowania może mieć miejsce wyłącznie wyjątkowo – mały przebieg lub nietypowa dbałość o stan szczególny pojazdu.

Zaznaczyć również należy, że zgodnie z instrukcją, rynkowy ubytek wartości ma zawsze wartość przybliżoną. Co więcej, minimalną wartość ubytku można określić na 200 zł, natomiast niższe ubytki traktuje się za niebyłe (ubytek nie nastąpił).

Wzór wniosek o odszkodowanie za utratę wartości samochodu – kiedy złożyć?

Odszkodowanie za wyrównanie wartości samochodu ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od daty wystąpienia szkody.

Z uwagi na powyższe właściciel samochodu biorącego udział w kolizji, przy wystąpieniu przesłanek do uzyskania rekompensaty, powinien złożyć wniosek do ubezpieczyciela przed upływem terminu przedawnienia.

Po upływie terminu przedawnienia, wniosek o odszkodowanie zostanie odrzucony, a ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania.

Jakie dokumenty trzeba przygotować, by uzyskać odszkodowanie? poza wnioskiem o odszkodowanie (którego wzór pobierzesz u góry), przydatne na dalszym etapie mogą okazać się:

  • Kosztorys naprawy samochodu
  • Decyzja ubezpieczyciela o przyznaniu odszkodowania
  • Rachunki i faktury za naprawę auta
  • Skan dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Uwaga: odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu wypłacane jest przez towarzystwo ubezpieczeniowe wyłącznie przy stwierdzeniu szkody częściowej.

Podsumowanie

Kompensata za uczestniczenie w wypadku drogowym nie z naszej winy – obejmować powinna nie tylko koszty naprawy pojazdu, ale także różnicę wartości!

Utrata wartości handlowej pojazdu (jego wartość rynkowa) jest wynikiem ubytku wartości pojazdu mającym miejsce po zdarzeniu drogowym, a więc po kolizji bądź stłuczce z winy innego kierowcy. Co ważne, o utracie wartości handlowej pojazdu można mówić jedynie w przypadku szkody, która wyrządzona została na częściach metalowych bądź na ramie pojazdu.

Wysokość odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu oblicza się na podstawie różnicy pomiędzy aktualną wartością rynkową pojazdu sprzed kolizji a wartością pojazdu po kolizji.

Niestety bardzo często dotyczące sposobu ustalania rynkowego ubytku wartości pojazdów

Art. 363. – Sposób naprawienia szkody – Kodeks cywilny.

§ 1.Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

§ 2.Jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili.

Źródło opracowania: Źródło

Podobne:

Zostaw wiadomość