Odwołanie od kary za nieprzerejestrowanie samochodu WZÓR

Jak napisać odwołanie od kary za nieprzerejestrowanie samochodu? W myśl przepisom ustawy prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Wprowadzenie

Zaniechanie zgłoszenia skutkować może pociągnięciem do odpowiedzialności materialnej. Ale ponieważ jest to decyzja administracyjna, można się od niej odwołać.

Aby sporządzić skuteczne odwołanie, dzięki któremu będziemy mieć szansę na uchylenie się od nałożonej kary, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania spełniający wszystkie formalne wymagania, który pobierzesz poniżej:

odwolanie-od-kary-za-nieprzerejestrowanie-samochodu-wzor-pdf-doc

Odwołanie od kary za nieprzerejestrowanie samochodu wzór

Ile wynosi kara za nieprzerejestrowanie samochodu?

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują przepisy, zgodnie z którymi właściciel samochodu, a także innego pojazdu może odpowiadać materialnie, jeśli w terminie 30 dni nie dokona zgłoszenia (nabycie pojazdu lub zbycie pojazdu) w Wydziale Komunikacji właściwego dla siebie Starostwa Powiatowego.

Przy czym należy pamiętać, że z uwagi na obowiązujący w naszym kraju stan epidemii od dnia 1 lipca 2021 roku został wydłużony do 60 dni termin na rejestrację pojazdu sprowadzonego z kraju Unii Europejskiej oraz termin na zgłoszenie nabycia lub zbycia zarejestrowanego na terenie Polski pojazdu.

Kara za brak rejestracji samochodu jest dość dotkliwa i wynieść może od 200 zł do 1 000 zł. Ustalając wysokość kary, starosta zobowiązany jest wziąć pod uwagę zakres naruszenia, powtarzalność naruszeń oraz korzyści finansowe uzyskane z tytułu naruszenia ustawy.

Choć nie można pominąć, że faktycznie samo wymierzenie kary i jej wysokość ma charakter uznaniowy.

Należy wspomnieć, że na najniższą karę mogą liczyć sprzedający i nabywcy aut o niższej wartości, natomiast na kary wyższe – do 1 000 zł – osoby, które uzyskały korzyść majątkową na skutek braku dopełnienia obowiązków zgłoszenia np. przedsiębiorcy trudniący się handlem autami.

Odwołanie od kary za nieprzerejestrowanie samochodu

Jak już wspomniałam, kary za nieprzerejestrowanie samochodu (lub brak zgłoszenia o jego nabyciu czy zbyciu), nakładane są na kierowców w drodze decyzji administracyjnej starosty.

Kara może zostać zmniejszona lub uchylona na skutek odwołania, bowiem decyzja starosty podlega zaskarżeniu.

Wyjaśnię, że od decyzji starosty ukaranemu przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji, czyli do właściwego miejscowo Samorządowego Kolegium Odwoławczego w skrócie SKO.

Odwołanie od decyzji o nałożeniu kary finansowej za brak rejestracji pojazdu (lub złożenia zawiadomienia o zbyciu pojazdu/złożenia zawiadomienia o nabyciu pojazdu) składa się za pośrednictwem starosty, który wydał decyzje, a ten – jeśli nie uzna odwołania, przekazuje je do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego jest wolne od opłat.

 Odwołanie od kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu – jakich użyć argumentów?

 Odwołanie od kary finansowej za brak rejestracji auta jest szansą na uniknięcie „mandatu”, dlatego przygotowując pismo, warto posłużyć się argumentami, które mogą przyczynić się do zmniejszenia lub uchylenia kary.

Jeśli więc uchybienie terminom było związane z zaistnieniem zdarzeń losowych, te warto w odwołaniu przytoczyć.

Znaczenie  mogą mieć w szczególności problemy ze zdrowiem, wypadek (kolizja drogowa), czy obowiązek sprawowania osobistej opieki nad bliską osobą chorą, osobą nieporadną lub małoletnią.

Niemniej organ (w danym, konkretnym przypadku) uwzględnić może także argumenty związane z nieznajomością prawa (brak wiedzy o obowiązku zgłoszenia), czy trudności z “dostaniem się” do urzędu komunikacji.

Skarżący w odwołaniu powoływać może się na obowiązujące w danym urzędzie limity dzienne obsługiwanych przez starostwo interesantów, w tym potrzebę wcześniejszej rejestracji w specjalnym urządzeniu drukującym numerki lub online.

Dodam, że skoro decyzja o karze ma charakter uznaniowy, odwołujący może powoływać się  również na problemy natury finansowej, m.in. trudności z zapłatą nałożonej kary podnosząc, że jest osobą ubogą, bezrobotną lub ma na utrzymaniu niepracującego małżonka i dzieci.

Odwołanie od kary za nie wyrejestrowanie samochodu, a nikła szkodliwość czynu?

Przygotowując odwołanie od kary finansowej za brak rejestracji samochodu, skarżący może wnosić o odstąpienie od nałożenia kary, podnosząc brak społecznej szkodliwości czynu.

Przesłanka ta może zaistnieć w sytuacji, kiedy uchybienie terminowi zgłoszenia było nieznaczne np. dzień lub dwa i brak zgłoszenia nie wywołał żadnych skutków, ponieważ pojazd nie był używany lub służył jedynie do prac przydomowych, lub polowych.

Kolejną przesłanką może być jednorazowe naruszenia przepisów o ruchu drogowym. W tym miejscu wyjaśnię, że inaczej traktowana przez organ rozpoznający odwołanie będzie osoba, która po raz pierwszy nabyła auto i nie dopełniła obowiązków zgłoszenia, a inaczej przedsiębiorca trudniący się handlem samochodów, który umyślnie zaniechał obowiązku zgłoszenia.

Odwołanie od kary za niezgłoszenie sprzedaży samochodu do Sądu Administracyjnego

Uznanie odwołania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze zamyka temat kary materialnej za brak zgłoszenia nabycia lub sprzedaży samochodu. Jednakże organ odwoławczy może utrzymać w mocy decyzję starosty i w takim przypadku ukaranemu pozostaje możliwość złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu wcześniej orzekającego w sprawie (SKO). Skarga podlega opłacie w wysokości 100 zł.

Podsumowanie

Dane pojazdu, a także dane jego właściciela zapisuje się w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (dalej CEPiK), umożliwia to szybką weryfikację właściciela pojazdu jak i samego samochodu.

Jednak aby system CEPiK działał prawidłowo i odzwierciedlał aktualnych właścicieli pojazdów, muszą się w nim znajdować aktualne dane, dlatego terminowe zgłoszenie sprzedaży pojazdu oraz terminowe zgłoszenie nabycia pojazdu jest tak ważne!

Kara finansowa grozi nam także, gdy nie zawiadomimy urzędu o zmianie stanu samochodu, który wymaga dokonania zmian w dowodzie rejestracyjnym. Sytuacja jest analogiczna w sprawie pojazdów wycofanych z użytku.

Na koniec dodam tylko, że jeśli chodzi o nabycie samochodu – obowiązek rejestracji samochodu lub zbycie samocodu – obowiązek przerejestrowania samochodu, obowiązuje na terenie całego kraju, a jeszcze do niedawna niedopełnienie tego obowiązku nie rodziło żadnych finansowych konsekwencji…

Na szczęście, wykorzystując przygotowany przez nas wzór odwołania, można skutecznie odwołać się do określonego organu odwoławczego i uniknąć zapłacenia nałożonej kary za nieprzerejestrowanie samochodu.

Pismo sprawdzi się we wszystkich sytuacjach:

  • przerejestrowanie samochodu,
  • wyrejestrowanie auta (gdy chcemy zgłosić sprzedaż pojazdu),
  • rejestracja pojazdu (gdy chcemy zgłosić nabycie pojazdu).

Opracowane na podstawie: Źródła

Podobne:

Zostaw wiadomość