Wzór odwołania od zatrzymania prawa jazdy

Jak napisać odwołanie od zatrzymania prawa jazdy? Prędkość to jeden z głównych powodów zatrzymania prawa jazdy. Kierowca nie musi jednak godzić się z decyzją policjantów – kiedy ma zastrzeżenia co do słuszności zatrzymania prawa jazdy może skorzystać z przysługującego mu prawa do złożenia odwołania.

Wstęp

Aby jednak odwołanie od zabrania prawa jazdy było skuteczne, musi spełniać wszystkie formalne wymagania, dlatego, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania, który pobierzesz poniżej:

odwolanie-od-zatrzymania-prawa-jazdy-wzor-pdf-doc

Odwołanie od zatrzymania prawa jazdy wzór

Zatrzymanie prawa jazdy, kiedy może mieć miejsce?

W myśl obowiązującym przepisom ustawy prawo o ruchu drogowym kierowca może złożyć odwołanie do starosty o zatrzymaniu prawa jazdy, jeśli do zatrzymania doszło m.in. na skutek:

 • podejrzenia, że kierujący pojazdem znajdował się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu
 • ustalenia, że upłynął termin ważności prawa jazdy
 • przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od wydania skierowania na kurs reedukacyjny
 • przekroczenia przez kierującego pojazdem w okresie jednego roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego
 • kierowania pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną prędkość (zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami – przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym).
 • przewożenia osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym.

Wyżej wymienione sytuacje są jedynie przykładowe i nie wyczerpują katalogu sytuacji przewidzianych przez ustawodawcę po zaistnieniu których może dojść do zatrzymania prawa jazdy. 

*Oczywiście odwołanie należy wnieść za pośrednictwem starosty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które jest II instancją tego organu.

Zatrzymanie prawa jazdy przez Policję i co dalej?

Po zatrzymaniu prawa jazdy dokument przekazywany jest przez policję do starosty, który wydał dokument. W konsekwencji czego starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy. Decyzja ta ma rygor natychmiastowej wykonalności, czyli dla swej ważności (wejścia w życie) nie wymaga upływu określonego czasu.

Niemniej decyzja starosty może zostać zaskarżona, a kierowca ma prawo złożyć odwołanie od zatrzymania prawa jazdy.

Odwołanie od decyzji starosty należy złożyć w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy.

Odwołanie wnosi się do organu wyższej instancji, którym dla starosty jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze (za pośrednictwem starosty).

Odwołanie może zostać złożone osobiście w biurze podawczym (kancelarii) starostwa lub przesłane pocztą listem poleconym.

Dodam, że skarżący powinien działać zgodnie z pouczeniem znajdującym się pod uzasadnieniem decyzji, czuwając, by termin na złożenie odwołania został zachowany, w przeciwnym razie jego zażalenie nie zostanie rozpoznane, wtedy wniesienie odwołania zostanie potraktowane jako złożone po terminie (spóźnione). 

Jak napisać odwołanie od zatrzymania prawa jazdy?

Jeśli żądasz zwrotu prawa jazdy, odwołanie od decyzji starosty w zakresie zatrzymania prawa jazdy należy przygotować na piśmie, a w treści dokumentu, który powinien przybrać oficjalną formę pisma urzędowego, należy wskazać m.in.:

 • organ, do którego jest kierowane odwołanie
 • organ, który wydał zaskarżoną decyzję
 • osobę skarżącego z wymieniem jego imienia, nazwiska, adresu
 • decyzję, która podlega zaskarżeniu z uwzględnieniem sygnatury sprawy i daty wydania decyzji administracyjnej,
 • datę zatrzymania prawa jazdy
 • uzasadnienie
 • dowody na poparcie podnoszonych okoliczności
 • podpis
 • wymienienie składanych załączników.

Przygotowanie oficjalnego pisma urzędowego może przysporzyć problemy osobom nieobytym w procedurach sądowych i administracyjnych, dlatego warto wykorzystać wniosek wzór odwołania od zatrzymania prawa jazdy.

Jest to łatwy w wypełnieniu formularz, który z całą pewnością ułatwi i skróci drogę do odzyskania prawa jazdy.

Jak uzasadnić odwołanie od decyzji starosty o zatrzymaniu prawa jazdy?

Aby organ odwoławczy mógł przychylnie spojrzeć na odwołanie kierowcy, któremu zatrzymano prawo jazdy, przygotowując odwołanie, powinien od skupić się zarówno na dowodach potwierdzających jego stanowisko, jak i na treści uzasadnienia.

To powinno zostać sformułowane jasno i zwięźle. Dodatkowo uzasadnienie odwołania powinno uwzględniać najistotniejsze okoliczności sprawy.

Wyjaśnię, że kierowca, zamiast rozwodzić się nad rzeczami mało istotnymi, powinien skupić się nad próbą wykazania, że do zatrzymania prawa jazdy doszło bezprawnie, w wyniku błędu lub zaniedbania. Podnoszone okoliczności kierowca powinien podeprzeć zeznaniami świadków, nagraniami z kamery lub opinią biegłego.

Kierowca ma prawo wnosić również o przeprowadzenie dowód z urządzeń rejestrujących prędkość pojazdów na drodze lub kamer monitoringu miejskiego.

Dodam, że postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat, dlatego jeśli kierowca zna argumenty, które mogą pozwolić mu odzyskać prawo jazdy, nie powinien obawiać się je podnieść, nawet jeśli wiązałoby się to z obowiązkiem poniesienia wydatków w toku sprawy np. przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu motoryzacji.

Odwołanie od zatrzymania prawa jazdy i co dalej?

Wnoszą odwołanie, skarżący powinien uzbroić się w cierpliwość, bowiem po otrzymaniu odwołania starosta ma 7 dni na przekazanie odwołanie do SKO.

Natomiast po otrzymaniu odwołania SKO ma kolejne 30 dni, by odnieść się do sprawy. Pochylając się nad sprawą SKO może:

 • uwzględnić odwołanie w całości
 • uwzględnić odwołanie w części
 • uznać, że odwołanie jest niezasadne.

Jeżeli SKO nie zna odwołania, skarżący ma prawo domagać się rozpoznania sprawy przez sąd administracyjny.

Podstawa prawna: Kodeks postępowania administracyjnego

Źródło opracowania: Tutaj.

Podobne artykuły:

Zostaw wiadomość