Oświadczenie o przyjęciu pieniędzy za szkodę WZÓR

Jak napisać oświadczenie o przyjęciu pieniędzy za szkodę? Kolizja drogowa to zdarzenie, z którego z podniesioną głową może wyjść zarówno poszkodowany, jak i sprawca zdarzenia. Jeśli szkoda jest niewielka, drogą do sukcesu jest bowiem współpraca.

Spisanie ugody, a następnie wypłata odszkodowania przez samego sprawcę zdarzenia i przygotowanie oświadczenie o przyjęciu pieniędzy za szkodę może pozwolić rozliczyć roszczenia poszkodowanego bez angażowania firmy ubezpieczeniowej.

Wstęp

Sprawdź, kiedy warto dogadać się ze sprawcą wypadku. Dowiedz się również, co zrobić i jakich argumentów użyć, by sprawca zdarzenia zdecydował się na pokrycie szkody z pominięciem ubezpieczyciela i pobierz gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia o przyjęciu pieniędzy za szkodę:

oswiadczenie-o-przyjeciu-pieniedzy-za-szkode-wzor-pdf-doc

Oświadczenie o przyjęciu pieniędzy za szkodę wzór

Oświadczenie zapłaty za szkodę, kiedy spisać?

Niewielkie zdarzenia drogowe, czy stłuczki parkingowe nie wymagają wzywania policji i angażowania ubezpieczyciela. W mało skomplikowanych sytuacjach uczestnicy zdarzenia mogą porozumieć się – zawierając odpowiednią umowę.

W związku z powyższym coraz częściej spotkać można sytuacje, w których strony decydują się na spisanie oświadczenia sprawcy kolizji, a następnie wystąpienie przez poszkodowanego do ubezpieczyciela o pokrycie kosztów naprawy z polisy OC sprawcy.

Innym rozwiązaniem, równie popularnym jest „prywatne” rozliczenie kosztów pomiędzy poszkodowanym a sprawcą wypadku. W takim przypadku strony przygotowują oświadczenie o otrzymaniu zapłaty za kolizję i samodzielnie rozliczają szkodę – bez informowania firmy ubezpieczeniowej.

Wyjaśnię, że przyjęcie pieniędzy bezpośrednio od sprawcy zdarzenia z pominięciem firmy ubezpieczeniowej ma swoje dobre strony dla uczestników kolizji, ponieważ:

 • sprawca wypadku zachowuje dobrą historię kierowcy, przez co jego składki z polisy OC nie ulegają zmianie
 • informacje o wyrządzonej szkodzie nie trafiają do bazy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
 • poszkodowany niezwłocznie otrzymuje pieniądze, kiedy firma ubezpieczeniowa ma aż 30 dni na wypłatę odszkodowania.

Oświadczenie o pokryciu kosztów naprawy auta, kiedy nie warto?

Przede wszystkim należy mieć świadomość, że regulowanie spraw po kolizyjnych z pominięciem policji i firmy ubezpieczeniowej ma sens wyłącznie w sytuacji, kiedy szkoda jest niewielka i może zostać od razu wyceniona.

Jeśli jednak właściciel samochodu, który ucierpiał w winy innego kierowcy, ma wątpliwości czy w przyszłości nie ujawnią się wady ukryte, czy koszty naprawy okażą się znacznie wyższe, niż teraz można założyć, powinien on odmówić przyjęcia proponowanego odszkodowania.

Niemniej na drodze polubownej uczestnicy kolizji mogą umówić się, że zapłata nastąpi dopiero po oględzinach samochodu przez mechanika, rzeczoznawcę lub inną kompetentną osobę.

Oświadczenie o przyjęciu zadośćuczynienia nie powinno zostać podpisane, jeśli na skutek kolizji doszło do wystąpienia szkody na osobie.  Jest to o tyle ważne, że dolegliwości powypadkowe mogą ujawnić się dopiero z czasem, a leczenie może być zarówno długotrwałe jak i kosztowne.

Ugodowe uregulowanie kwestii kolizji drogowej nie powinno mieć miejsca również kiedy:

 • strony nie potrafią porozumieć się, kto jest sprawcą, a kto poszkodowanym
 • na skutek zdarzenie doszło do uszkodzenia mienia należącego do osoby trzeciej np. ogrodzenia, sygnalizacji świetlnej, słupa
 • uczestnik zdarzenia pozostaje pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego
 • uczestnik zdarzenie odmawia okazania dokumentu tożsamości, dowodu rejestracyjnego pojazdu lub prawa jazdy
 • sprawca kolizji nie posiada ważnej polisy OC.

Jak napisać oświadczenie o przekazaniu pieniędzy za szkodę?

Oświadczenie o przyjęciu pieniędzy jest dokumentem, którym w przyszłości będą mogli posłużyć się uczestnicy kolizji, jeśli dojdzie między nimi do sporu.

Z uwagi na powyższe należy pamiętać, aby oświadczenie przybrało formę dokumentu prywatnego, który zostanie podpisany własnoręcznie przez osoby biorące udział w zdarzeniu.

W treści dokumentu ująć należy informacje o:

 • zdarzeniu podając datę, przybliżoną godzinę, miejsce z wyszczególnieniem adresu lub opisem lokalizacji
 • uczestnikach zdarzenia z wyszczególnieniem imion, nazwisk, adresów, numerów dokumentów tożsamości, numerów PESEL, danych do kontaktu
 • tym, kto był sprawcą a kto poszkodowanym
 • polisie ubezpieczeniowej (OC i AC) uczestników pojazdów
 • pojazdach biorących udział w zdarzeniu z wyszczególnieniem marki, modelu, numeru rejestracyjnego
 • świadkach zdarzenia z podaniem ich danych personalnych, adresów i danych do kontaktu.

W treści oświadczenia ująć należy kwotę odszkodowania oraz wskazanie, czy została ona przekazana do rąk poszkodowanego, czy strony ustaliły, że zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy poszkodowanego.

Oświadczenie o przyjęciu pieniędzy za kolizję należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla sprawcy i dla poszkodowanego. Do oświadczenia dołączyć można przygotowane przez uczestników szkice sytuacji – rysunki odzwierciedlające przebieg zdarzenia.

Warto również wykonać nagrania lub zdjęcia, chociażby aparatem telefonicznym, tak by w razie wystąpienia sporu, uczestnicy kolizji mogli podeprzeć właściwymi dowodami swoje stanowisko.

Opracowano na podstawie: Źródła

Podobne:

Zostaw wiadomość