Rezygnacja z kursu prawa jazdy WZÓR

Jak napisać rezygnację z kursu prawa jazdy? Rozpoczynający kurs prawa jazdy przyszły kierowca liczy, że szybko i bez zbędnej fatygi przystąpi do egzaminu i zda prawo jazdy. Niestety życie pisze różne scenariusze, przez które nie zawsze udaje się ukończyć kurs w wybranym ośrodku.

Wstęp

Sprawdź jak zrezygnować z kursu na prawo jazdy i jak odzyskać pieniądze, kiedy ośrodek szkolenia kierowców wzbrania się z ich zwrotem. Przygotowaliśmy też dla Ciebie gotową do wypełnienia, spełniającą wszystkie formalne wymogi pisemną rezygnację ze szkoły jazdy, dzięki której nie tylko formalnie zrezygnujesz z kursu prawa jazdy, ale też odzyskasz wszystkie wpłacone pieniądze, wzór rezygnacji pobierzesz poniżej:

rezygnacja-z-kursu-prawa-jazdy-wzor-pdf-doc

Rezygnacja z kursu prawa jazdy wzór

Czy można zrezygnować z kursu na prawo jazdy?

Jeszcze niedawno większość małych ośrodków szkolenia decydowała się wyłącznie na umowy w formie ustnej. Dziś jednak m.in. przez możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych większość ośrodków szkoleniowych stosuje już umowy pisemne.

Powyższe rozwiązania jest tak naprawdę dobre dla obu stron (dla kursanta i szkoły jazdy), bo na pozycję równoważną ze szkołą jazdy wyjść bowiem może kursant.

Ten przed podpisaniem umowy ma prawo dokładnie przeanalizować postanowienia przedłożonego przez ośrodek wzoru umowy i podjąć negocjacje, kiedy uzna, że zapisy umowy są dla niego niekorzystne lub ograniczają jego prawo do rozwiązania, lub odstąpienia od umowy.

W tym miejscu wyjaśnię, że rezygnacja z kursu prawa jazdy powinna być zawsze możliwością, z której kursant może skorzystać. Niemniej, to jakie konsekwencje przyniesie rezygnacja, wynikać powinno z treści umowy z ośrodkiem szkoleniowym.

Umowa o kurs prawa jazdy, na co zwrócić uwagę?

Jak już wskazałam powyżej, zazwyczaj kursant otrzymuje od szkoły jazdy gotową już umowę o kurs prawa jazdy, którą ma jedynie podpisać. Co więcej, znaczna większość młodych kierowców nie traci czasu na analizę umowy.

Jest to duży błąd przede wszystkim dlatego, że rezygnacja z kursu może wiązać się z trudnościami w odzyskaniu uiszczonej wcześniej opłaty za kurs.

Niemniej osoby, które chcą znać swoje prawa i obowiązki wynikające z zawarcia umowy o prawo jazdy, powinny dokładnie zapoznać się z postanowieniami umowy, zwracając uwagę, czy zawiera ona informacje:

 • o obowiązkach ośrodka szkolenia
 • o całkowitym koszcie szkolenia i zasadach odpłatności (jedna płatność, czy w ratach)
 • o liczbie godzin zajęć praktycznych i teoretycznych
 • jakimi pojazdami dysponuje ośrodek szkolenia
 • o płatności i rozliczeniu opłaty w sytuacji rezygnacji z kursu
 • o zasadach postępowania w razie powstania szkody na mieniu z winy kursanta
 • o możliwości przerwania szkolenia z inicjatywy kursanta
 • o odmowie prowadzenia dalszego szkolenia przez ośrodek kierowców.

Rezygnacja z prawa jazdy – główne powody

Znacznie częściej do przerwania kursu na prawo jazdy dochodzi na mocy decyzji kursanta. Główne powody rezygnacji to:

 • brak czasu – obowiązki zawodowe, domowe, szkolne
 • problemy zdrowotne
 • wyjazd za granicę
 • delegacja
 • ciąża.

Niemniej zdarzają się sytuacje, kiedy ośrodek szkolenia kierowców informuje kursantów o zawieszeniu szkoleń z powodu:

 • braku szkoleniowca – choroba, utrata uprawnień
 • braku samochodów szkoleniowych
 • zawieszenia działalności np. z przyczyn losowych.

Przerwanie kursu prawa jazdy, a kara finansowa

Zgodnie z postanowieniami właściwie przygotowanej umowy każda ze stron powinna mieć możliwość rezygnacji z dalszych lekcji w szkole jazdy. Przy czym, jeśli któraś ze stron np. kursant miałby ponosić odpowiedzialność materialną w związku z rezygnacją szkolenia, taka sama odpowiedzialność powinna dotyczyć ośrodka szkolenia.

Należy mieć jednak świadomość, że obarczeniem odpowiedzialnością materialną wyłącznie kursanta jest niezgodne z obecnie obowiązującymi normami i stanowi nadużycie, które może spotkać się z ukaraniem firmy szkoleniowej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W tym miejscu chcę zwrócić uwagę na stanowisko zajęte przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeanalizowaniu kilkudziesięciu umów szkoleń na prawo jazdy, oferowanych przez mniejsze i większe, w tym bardzo renomowane firmy szkoleniowe.

W większości przypadków rezygnacja ze szkoły jazdy wiązała się z utratą uiszczonej za szkolenie kwoty, przez co UOKiK jednoznacznie wyjaśnił, że klienci szkół prawa jazdy mają prawo żądać zwrotu pieniędzy za tę część kursu, w której nie uczestniczyli.

Według UOKiK szkoła kierowców może potrącić jedynie tę część wynagrodzenia, która pokrywa część faktycznie wykonanej usługi (przy udowodnieniu przez firmę szkoleniową poniesienia kosztów).

Dlatego, jeśli kursant zrezygnował ze szkolenia jeszcze przed przystąpieniem do zajęć, ale po uiszczeniu opłaty za kurs przysługuje mu zwrot całej kwoty, chyba że ośrodek szkolenia wykaże, że faktycznie poniósł wydatki związane z jego szkoleniem.

Rezygnacja z kursu na prawo jazdy, jak odzyskać wpłacone pieniądze?

Po rezygnacji z kursu prawa jazdy kursantowi przysługuje roszczenie o zwrot niewykorzystanej części wynagrodzenia. Dlatego składając oświadczenie o rezygnacji z dalszego szkolenia, kursant powinien złożyć również wniosek o zwrot pieniędzy.

Najlepiej, jeśli wniosek ten zostanie przygotowany na piśmie w dwóch egzemplarzach – jeden dla ośrodka szkolenia, drugi dla kursanta dla celów dowodowych, na którym zostanie złożone potwierdzenie przyjęcia wniosku przez firmę szkoleniową.

Jeżeli ośrodek szkolenia nie zwróci pieniędzy, kursant powinien zdecydować się na przesłanie przedsądowego wezwania do zapłaty, a jeśli termin na zwrot pieniędzy upłynie bezskutecznie, powinien złożyć pozew o zapłatę.

Podsumowanie

Wielu kursantów spotyka się z pewnym rozczarowaniem i niezadowoleniem z dotychczasowej nauki jazdy, czasem chodzi o praktyczną naukę jazdy, czasem o instruktora a czasem o zajęcia teoretyczne.

W przypadku rezygnacji ze szkoły jazdy należy złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z kursu, a także zawrzeć w piśmie notkę dotyczącą zwrotu nierozliczonych środków pieniężnych, które kursant wpłacił do szkoły jazdy.

Szkoła jazdy po otrzymaniu takiego oświadczenia ma obowiązek natychmiast przerwać kurs prawa jazdy i zwrócić niewykorzystane środki pieniężne na konto bankowe kursanta lub gotówką do jego rąk.

Zawsze przed rozpoczęciem szkolenia na prawo jazdy warto upewnić się, że damy radę dokończyć kurs, być obecnymi na zajęciach teoretycznych jak i praktycznych oraz zdać egzamin państwowy na prawo jazdy. Są też oczywiście sytuacje losowe, niezależne od nas, które utrudniają, a nawet czasem uniemożliwiają nam dokończenie kursu na prawo jazdy.

Na szczęście, rezygnacja może odbyć się na każdym etapie szkolenia, nie jest się więc patowej sytuacji, najważniejsze jednak, aby rezygnacja przybrała formę pisemną.

Źródło opracowania znajdziesz: Tu.

Podobne:

Zostaw wiadomość