Umowa darowizny 1/2 samochodu wzór

Jak powinna wyglądać pełnoprawna umowa darowizny ½ samochodu? Współwłasność samochodu to świetne rozwiązanie dla ludzi młodych. Jednak kiedy wspólne posiadanie samochodu staje się uciążliwe, współwłaściciele mogą podjąć decyzję o wyjściu ze współwłasności.

Wstęp

Zniesienie współwłasności samochodu nie jest trudnym przedsięwzięciem. Niemniej współwłaściciele auta muszą zadbać o prawidłowe przygotowanie umowy oraz dopełnienie obowiązków podatkowych i rejestracyjnych. Aby ułatwić Ci sporządzenie skutecznej umowy darowizny połowy samochodu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy, który pobierzesz poniżej:

umowa-darowizny-1-2-samochodu-wzor-pdf-doc

Umowa darowizny 1/2 samochodu wzór

Umowa darowizny części samochodu, jak przygotować?

Na mocy umowy darowizny dochodzi do przekazania przedmiotu ujętego w treści oświadczeń woli złożonych przez darczyńcę i obdarowanego.

Art. 888. – Umowa darowizny – Kodeks cywilny.

§ 1.Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Jeżeli przedmiotem darowizny jest rzecz ruchoma, umowa powinna zostać sporządzona na piśmie dla celów dowodowych. W przypadku przeniesienia prawa własności samochodu umowa powinna zawierać szczególne elementy, które pozwą jednoznacznie określić zarówno strony umowy, jak i jej przedmiot.

W przypadku samochodu umowa ta w szczególności zawierać powinna:

 • oznaczenie stron umowy – darczyńcy i obdarowanego poprzez wskazanie ich imion, nazwisk, adresów, numerów dokumentów tożsamość, numerów PESEL, ewentualnie NIP
 • oznaczenie przedmiotu darowizny – marka, model samochodu, rok produkcji, nr rejestracyjny, numer VIN, nr silnika,
 • oświadczenie darczyńcy: wskazanie udziału objętego darowizną np. ½ części samochodu
 • oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny samochodu,
 • wartość samochodu,
 • datę przekazania darowizny.

 *Zachęcam do przygotowania umowy w oparciu i nasz wzór.

Oferowany wzór umowy darowizny części samochodu jest formularzem, który zawiera niezbędne elementy i który można wygodnie modyfikować.

Dodam, że umowa darowizny pojazdu powinna zostać przygotowana w tylu egzemplarzach, ile jest stron umowy – jeśli do umowy przystępuje tylko dwie osoby, wówczas formularz należy przygotować w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jednak, kiedy współudziałowców jest więcej, to każdy z nich powinien otrzymać egzemplarz dla siebie.

Umowa darowizny połowy samochodu, a sprawy podatkowe

Po przejęciu samochodu na skutek umowy darowizny, obdarowany musi pamiętać o zgłoszeniu tego faktu w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania.

Nabywca powinien dokonać zgłoszenia w terminie 6 miesięcy. Jeśli obowiązek zgłoszenia zostanie dochowany, a obdarowany należy do pierwszej grupy podatkowej ma on możliwość otrzymania zwolnienia od obowiązku zapłaty PPC (podatek od czynności cywilnoprawnych).

Wypada wyjaśnić, że obowiązek podatkowy zależny w szczególności od wartości przedmiotu darowizny oraz więzi, jakie łączą darczyńcę z obdarowanym.

Ustawodawca wyróżnił trzy grupy podatkowe:

 • grupa pierwsza, do której zaliczany jest małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb, synowa, zięć – grupa ta zwolniona jest z podatku do kwoty darowizny 9 637 zł lub bez limitu jeśli fakt darowizny zostanie zgłoszony w urzędzie
 • grupa druga, do której zaliczani są zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych – grupa ta zwolniona jest z podatku do kwoty darowizny 7 276 zł
 • grupa trzecia, do której zaliczane są wszystkie osoby, które nie zostały zaliczone do pierwszej i drugiej grupy, czyli osoby obce (niespokrewnione i niespowinowacone z obdarowanym) – grupa ta jest zwolniona z podatku do kwoty darowizny 4 902 zł.

Darowizna samochodu – ile zapłacę podatku?

Podatek od darowizny liczony jest od faktycznej wartości pojazdu. Dlatego jeśli wartości udziału w samochodzie zostanie zaniżona w umowie, fiskus (pracownik urzędu skarbowego) może wszcząć postępowanie wyjaśniające, by ustalić rzeczywistą wartość przedmiotu darowizny.

Od przyjętej wartości urząd skarbowy naliczy podatek procentowy:

 • dla pierwszej grupy podatkowej od kwoty 9 637 zł do 10 278 zł podatek wynosi 3%, od kwoty ponad 10 278 zł do 20 556 zł podatek wynosi 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł, od kwoty ponad 20 556 podatek wynosi 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł
 • dla drugiej grupy podatkowej od kwoty 7 276 zł do 10 278 zł podatek wynosi 7%, od kwoty ponad 10 278 zł do 20 556 zł podatek wynosi 719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł, od kwoty ponad 20 556 podatek wynosi 1 644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł
 • dla trzeciej grupy podatkowej od kwoty 4 902 zł do 10 278 zł podatek wynosi 12%, od kwoty ponad 10 278 zł do 20 556 zł podatek wynosi 1 233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł, od kwoty ponad 20 556 podatek wynosi 2 877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł.

Jeśli stroną aktu darowizny jest osoba z najbliższej rodziny (w zależności od stopnia pokrewieństwa), a wartość pojazdu będzie niższa niż 9 637 zł – wtedy osoba obdarowana, która stanie się właścicielem auta, zostanie zwolniona z płacenia podatku od darowizny. Trzeba jednak pilnować kwoty wolnej od podatku.

Jednak już bez względu na wartość pojazdu, jeśli dana osoba należąca do najbliższej rodziny nie zgłosi w urzędzie skarbowym zawarcia umowy darowizny. Wówczas obdarowany, bez względu na wartość pojazdu oraz bliskość pokrewieństwa, będzie zobowiązany do opłacenia podatku PCC.

Umowa darowizny ½ samochodu, a rejestracja pojazdu

Po otrzymaniu pojazdu w drodze darowizny obdarowany pamiętać musi o obowiązku rejestracji. Na zgłoszenie się do Wydziału Komunikacji obdarowany ma jedynie 30 dni.

Podczas wizyty w urzędzie obdarowany przedłożyć musi zarówno umowę darowizny samochodu lub jego części, jak i dowód rejestracyjny auta i polisę OC. Należy także zabrać ze sobą kartę pojazdu!

Na czas pandemii, termin na zgłoszenie rejestracji został wydłużony do 60 dni. Niemniej osoby zobowiązane do zgłoszenia faktu nabycia lub zbycia pojazdu muszą samodzielnie pilnować terminów, ponieważ w razie ich uchybienia narażają się na karę finansową w wysokości od 200 do 1 000 zł.

Podsumowanie

Darowizna samochodu to dość prosta czynność, ponieważ umowę darowizny samochodu należy tylko sporządzić w formie pisemnej i nie trzeba nawet fatygować się do notariusza, by podpisać taką umowę w formie aktu notarialnego.

Źródło: Umowa darowizny części samochodu wzór

Podobne:

Zostaw wiadomość