Umowa darowizny samochodu między małżonkami WZÓR

Jak sporządzić umowę darowizny samochodu między małżonkami? Na podstawie umowy darowizny dochodzi do przekazania wybranych przedmiotów, ruchomości lub środków pieniężnych przez darczyńcę na rzecz obdarowanego. Zasady stosowania takiej umowy regulują przepisy kodeksu cywilnego. Te jednak nie zakreślają katalogu osób, które mogą z darowizny skorzystać. Z uwagi na powyższe dokonać darowizny samochodu mogą zarówno osoby dla siebie najbliższe tj. małżonkowie, czy rodzeństwo, jak i osoby dla siebie obce.

Wstęp

Aby ułatwić Ci sporządzenie umowy darowizny między małżonkami, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który spełnia wszystkie formalne wymagania, pobierzesz go poniżej:

umowa-darowizny-samochodu-miedzy-malzonkami-wzor-pdf-doc

Umowa darowizny samochodu między małżonkami wzór

Czym jest umowa darowizny samochodu?

Aby odnieść się do darowizny między małżonkami, przypomnieć wcześniej wypada, że wstępując w związek małżeński lub w późniejszym czasie, małżonkowie mogą podjąć decyzję co do ustroju wspólności majątkowej, czyli majątku wspólnego małżonków.

Polskie prawo rodzinne wyróżnia bowiem zarówno wspólność majątkową małżeńską, jak i rozdzielność majątkową małżeńską.

W pierwszym przypadku małżonkowie posiadać będą zarówno majątek wspólny, jak i majątek osobny. W drugim – małżonkowie nie posiadają majątku wspólnego.

Z uwagi na powyższe darowizna między małżonkami polegać może na:

 • przekazaniu darowizny pomiędzy majątkiem osobistym jednego z małżonków a majątkiem osobistym drugiego małżonka,
 • przekazaniu darowizny pomiędzy majątkiem osobistym jednego ze współmałżonków a majątkiem wspólnym tzw. rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej,
 • przekazanie darowizny z majątku wspólnego do majątku osobistego jednego ze współmałżonków.

Jak napisać umowę darowizny samochodu między małżonkami?

Umowa darowizny rzeczy ruchomych, a także środków pieniężnych nie wymaga zachowania szczególnej formy. Dlatego wystarczy, że strony umowy (darczyńca i obdarowany) sporządzą pisemną umowę darowizny i nie musi to być umowa w formie aktu notarialnego.

W treści umowy darowizny samochodu i innych rzeczy ruchomych zawrzeć należy:

 • datę zawarcia umowy
 • dane stron umowy ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, numeru PESEL, ewentualnie numeru dokumentu tożsamości np. dowodu osobistego darczyńcy i obdarowanego
 • opis przedmiotu darowizny (jeśli umowa darowizny będzie dotyczyć pojazdu mechanicznego, należy go precyzyjnie opisać, wskazując markę, model, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN)
 • jeśli darowizna dotyczy jednie udziału w prawie własności, należy wskazać jego wysokość np. ½, ¼
 • wartość przedmiotu darowizny wyrażoną w polskich złotych
 • datę przekazania pojazdu lub innych przedmiotów objętych umową
 • oświadczenie, że przedmiot darowizny jest wolny od wad prawnych i nie jest przedmiotem zabezpieczenia oraz żadne osoby trzecie nie mają do niego roszczeń oraz że stanowi własność darczyńcy
 • oświadczenie darczyńcy o przekazaniu przedmiotu darowizny
 • oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny
 • wskazanie strony, która ponosi koszty wynikające z zawarcia umowy
 • podpisy stron.

Umowę darowizny samochodu oraz innych praw majątkowych należy przygotować w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

Oba egzemplarze powinny zawierać zarówno podpis obdarowanego, jak i darczyńcy lub ich pełnomocników (w tym przypadku do umowy załączyć należy odpis pełnomocnictwa).

Należy pamiętać, że umowa darowizny samochodu oraz innych wartościowych rzeczy ma moc dowodową m.in. w sprawach podatkowych.

Dlatego warto pobrać fachowo przygotowany przez nas wzór umowy darowizny samochodu między małżonkami, który nie będzie budzić zastrzeżeń urzędników podczas ustalania zobowiązań podatkowych czy rejestracji auta.

Umowa darowizny między małżonkami, a obowiązki podatkowe

Czy trzeba iść do Urzędu Skarbowego? Jeśli przy darowiźnie samochodu dochodzi pomiędzy małżonkami, ich obowiązek podatkowy uzależniony będzie od zgłoszenia faktu dokonania darowizny we właściwym urzędzie skarbowym.

Wyjaśnię, że zgodnie z ustawą podatkową zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonków jeśli darowizna zostanie zgłoszona w terminie sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego na formularzu urzędowym SD-Z2.

Termin na zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego liczony jest od dnia otrzymania darowizny.

Jeśli z jakichś przyczyn strony zgłoszą nabycie własności rzeczy po terminie, obdarowany małżonek musi liczyć się z obowiązkiem zapłaty podatku na zasadach przewidzianych dla pierwszej grupy podatkowej bez możliwości skorzystania ze zwolnienia.

Wówczas wysokość podatku liczona będzie dopiero od darowizny, która przekroczyła 9 637 zł w ciągu 5 lat. Zasadą jest bowiem, że wysokość podatku oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania, czyli różnicy między wartością przedmiotu darowizny np. samochodu a kwotą wolną od podatku.

Warto więc przypilnować terminu na zgłoszenie darowizny samochodu do Urzędu Skarbowego!

Darowizna samochodu na rzecz małżonka, a obowiązki rejestracyjne

Po zawarciu i wykonaniu umowy dotyczącej darowizny samochodu małżonkowie pamiętać muszą o obowiązku rejestracji auta w wydziale komunikacji właściwego urzędu starostwa powiatowego.

Do celów rejestracyjnych małżonkowie przedłożyć muszą w urzędzie odpowiednio przygotowaną umowę darowizny auta oraz inne dokumenty dotyczące przedmiotu darowizny (dowód rejestracyjny samochodu, kartę pojazdu (o ile była wydana), tablice rejestracyjne, polisę OC).

Należy pamiętać, że na przerejestrowanie samochodu małżonkowie mają 30 dni (termin ten na czas epidemii został wydłużony do dni 60).

Źródło znajduje się: Tutaj.

Podsumowanie:

Zostaw wiadomość