Umowa użyczenia samochodu WZÓR

Jak napisać umowę użyczenia samochodu? Użyczenie pojazdu polega na oddaniu go innej osobie w bezpłatne korzystanie na określony czas lub bezterminowo. Bez względu na czas trwania użyczenia, użyczający nie czerpie korzyści majątkowych z umowy. Z uwagi na powyższe, przed oddaniem samochodu w użyczenie warto poznać zasady, które pozwolą uniknąć nieprzyjemności m.in. w razie awarii auta.

Wstęp

Dodatkowo, aby zabezpieczyć interesy obu stron umowy użyczenia auta, przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania wzór umowy użyczenia, który pobierzesz poniżej:

umowa-uzyczenia-samochodu-wzor-pdf-doc

Umowa użyczenia samochodu wzór

Umowa użyczenia samochodu – najważniejsze aspekty

Użyczając samochód, jego właściciel powinien znać zasady umowy, którą zawiera, pamiętając, że samo użyczenie zostało już uregulowane w przepisach kodeksu cywilnego.

W myśl reguły ustawowej najważniejszą cechą umowy użyczenia jest jej nieodpłatność. Znaczenie ma również termin obowiązywania umowy. Strony mogą bowiem ustalić, że umowa obowiązywać będzie przez określony czas lub bezterminowo.

W przypadku, gdy strony decydują się na zawarcie umowy na czas nieokreślony, biorący w użyczenie powinien dążyć do zabezpieczenia swych interesów poprzez określenie odpowiedniego terminu wypowiedzenia użyczenia.

Warto dodać, że umowa użyczenia samochodu może zakończyć się wraz z osiągnięciem celów, dla jakich auto zostało oddane w użyczenie np. dojazdy do pracy.

Nie można zapomnieć, że użyczenie samochodu to również jego eksploatacja, czyli zużywanie. Zatem w czasie obowiązywania umowy użyczenia, co do zasady, to biorący w użyczenie pokrywa koszty związane z zakupem paliwa, płynu do spryskiwaczy, czy oleju. Ponosi on również wydatki związane z drobnymi naprawami typu wymiana klocków hamulcowych.

Natomiast, co do zasady odpowiedzialność za większe uszkodzenia spada na użyczającego. Niemniej w treści umowy strony mogą w inny sposób kształtować swoje prawa i obowiązki.

Jeżeli jednak umowa nie będzie regulować wspomnianych kwestii, biorący w użyczenie musi mieć świadomość swej odpowiedzialności w razie uszkodzeń lub kradzieży oraz wszelkich innych strat – jeśli użytkował samochód niezgodnie z przeznaczeniem i warunkami umowy użyczenia samochodu.

Kolejnym ważnym aspektem jest oddanie samochodu do użytkowania innej osobie. Umowa użyczenia samochodu powinna regulować tę kwestię, określając, czy biorący w użyczenie ma prawo użyczać lub przekazywać odpłatnie samochód osobom trzecim.

Umowa użyczenia pojazdu – najważniejsze elementy

Tak jak wspomniałam wyżej, przygotowując umowę użyczenia pojazdu, warto zadbać, by w jej treści znalazły się niezbędne zapisy pozwalające rozwiązać wszelkie kwestie, które mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy.

W umowie użyczenia samochodu w sposób precyzyjny wskazać należy przedmiot użyczenia. Jeśli umowa dotyczy samochodu – ten powinien zostać dokładnie opisany poprzez wymienienie marki, modelu, rocznika, numerów rejestracyjnych. Warto również pomocniczo opisać kolor auta, przebieg, stan samochodu z wyszczególnieniem ewentualnych uszkodzeń, czy wad – tak by w przyszłości uniknąć sporów również w tym zakresie.

Dodam, że poinformowanie biorącego w użyczenie o wadach ma istotne znaczenie, ponieważ ustawodawca przewidział, że w sytuacji, gdy rzecz użyczona ma wady, użyczający obowiązany jest do naprawienia szkody, którą wyrządził biorącemu przez to, że wiedząc o wadach, nie zawiadomił go o nich.

Regulacja ta nie będzie obowiązywać, gdy biorący mógł wadę z łatwością zauważyć.

W umowie użyczenia samochodu strony mogą zastrzec sposób użytkowania samochodu, wskazując np. że będzie on służył wyłącznie do dojazdów do pracy.

Powyżej wskazany element umowy może zostać zastąpiony dopuszczalną liczbą kilometrów, jakie w czasie obowiązywania umowy lub w innym krótszym okresie (tydzień, miesiąc) przejechać może użyczający.

Oddanie w nieodpłatne użyczenie pojazdu daje również prawo użyczającemu do zastrzeżenia terytorium, na jakim samochód może być użytkowany. Używanie auta może zostać przez niego ograniczona do danego województwa, kraju, czy terytorium Unii Europejskiej.

Oświadczenie o użyczeniu samochodu, jak przygotować

Umowa użyczenia samochodu może zostać zawarta w formie ustnej i z takimi umowami spotykamy się najczęściej (użyczenie w rodzinie, wśród znajomych) – mają one bowiem pełną moc prawną.

Niemniej jeśli użyczenie auta nie dotyczy najbliższych sobie osób, lub umowa ma trwać przez dłuższy czas, wówczas dla celów dowodowych warto przygotować umowę użyczenia na piśmie.

Taka umowa użyczenia samochodu pisemna zawierać powinna:

  • określenie stron – użyczającego i biorącego w użyczenie poprzez wskazanie ich imion, nazwisk, adresów, numerów PESEL, numer dowodu tożsamości
  • określenie przedmiotu użyczenia (dane samochodu: pojemność silnika, tablice rejestracyjne, itd.)
  • okres obowiązywania umowy (czas trwania umowy użyczenia samochodu w miesiącach lub latach, bądź wskazanie konkretnych dat)
  • zakres i sposób użytkowania pojazdu
  • stan techniczny samochodu
  • postanowienia końcowe między biorącym w używanie a właścicielem samochodu.

*W przypadku osób prawnych trzeba podać informacje dotyczące prowadzonej firmy, jak: NIP, REGON, KRS, itd.

Dodatkowo, jak już wyżej wyjaśniłam, dobrze jeśli w treści umowy znajdą się informacje

  • kto, oprócz biorącego w użyczenie może korzystać z samochodu
  • gdzie i w jakim celu może być użytkowany samochód
  • jaka jest górna granica przebiegu.

W celu przygotowania odpowiedniej umowy polecam przygotowany przez nas wzór umowy użyczenia samochodu. Jest to formularz, który można wygodnie dostosować do potrzeb danej sytuacji.

Umowa użyczenia samochodu powinna zostać przygotowana w tylu egzemplarzach, ile jest osób przystępujących do umowy.

Dla ważności pisemnych postanowień przystępujący do umowy zobowiązani są złożyć podpisy na każdym egzemplarzu.

Podsumowanie

Najbezpieczniejszą dla stron formą zawarcia umowy użyczenia pojazdu jest zawarcie jej w formie pisemnej. W umowie powinno znaleźć się szereg niezbędnych informacji i elementów, czyniąc z umowy użyczenia bezpieczną czynność prawną.

Art. 710. – Umowa użyczenia – Kodeks cywilny.

Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

oraz:

Art. 715. – Wygaśnięcie użyczenia – Kodeks cywilny.

Jeżeli umowa użyczenia została zawarta na czas nieoznaczony, użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić.

Zaznaczyć należy, że biorący w używanie odpowiada finansowo jeśli dojdzie do kradzieży auta, wypadku bądź stłuczki, a także w sytuacji, gdy biorący w używanie użytkował pojazd niezgodnie z warunkami umowy użyczenia, a także gdy doszło do rażącego niedbalstwa (jako przykład można wziąć pozostawienie kluczyków w samochodzie).

Na koniec należy dodać, że użyczony samochód musi wrócić w stanie niepogorszonym do właściciela.

Ciekawostka: kim jest najemca samochodu? jest to osoba, która użycza swojego samochodu, który jest w leasingu.

Przygotowano na podstawie: Źródła

Podobne:

Zostaw wiadomość