Wyjaśnienie do inspekcji transportu drogowego WZÓR

Jak napisać wyjaśnienie do inspekcji transportu drogowego? Kontrola kierowców to jedna z kompetencji Inspekcji Transportu Drogowego. Formacja ta jest bowiem upoważniona do nakładania kar pieniężnych na kierowców, ale może również ukarać ich pracodawców – przedsiębiorców/spółki oraz osoby zarządzające przedsiębiorstwem.

Wstęp

Sprawdź, jakie kompetencje przysługują Inspekcji Transportu Drogowego. Dowiedz się jak obronić się przed nałożeniem mandatu karnego lub grzywny oraz pobierz przygotowany przez nas, gotowy do wypełnienia wzór wyjaśnienia do inspekcji transportu drogowego:

wyjasnienie-do-inspekcji-transportu-drogowego-wzor-pdf-doc

Wyjaśnienie do inspekcji transportu drogowego wzór

Jakie uprawnienia posiada Inspekcja Transportu drogowego?

Na wstępie wyjaśnić należy, że Inspekcja Transportu Drogowego jest formacją, której działalność regulują przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym.

Zgodnie z przepisami niniejszego aktu prawnego, inspekcja zobowiązana jest do kontroli  przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne, wykonywanego pojazdami samochodowymi, z wyjątkiem pojazdów przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób, łącznie z kierowcą, w niezarobkowym krajowym i międzynarodowym przewozie drogowym osób oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Wykonując powyższe obowiązki, Inspekcja Transportu Drogowego może dokonać kontroli:

 • dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego
 • dokumentów przewozowych
 • ruchu drogowego w ramach uprawnień nadanych ustawą Prawo o ruchu drogowym
 • czasu pracy kierowców
 • przestrzegania zasad i warunków transportu zwierząt i odpadów.

Podczas kontroli ITD może sprawdzić:

 • pojazd
 • dokumenty kierowcy
 • karty kierowcy
 • karty przedsiębiorstwa
 • zainstalowane lub znajdujących się w pojeździe urządzenia pomiarowo-kontrolnych lub tachograf cyfrowy
 • masę pojazdu.

Ponadto inspekcja może żądać złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień.

Kiedy złożyć wyjaśnienie do inspekcji transportu drogowego?

Trzeba wyjaśnić, że z przeprowadzonej kontroli inspektor lub osoba dokonująca czynności sporządza pisemny protokół, w którym umieszczane są informacje o przebiegu kontroli oraz poczynionych w trakcie kontroli ustaleniach.

Kolejny protokół zwany protokołem przesłuchania inspektor sporządza w sytuacji, gdy dochodzi do przesłuchania kierowcy lub innego pracownika przedsiębiorstwa.

Podczas przesłuchania kierowca może:

 • składać własne wyjaśnienia
 • odpowiadać na pytania inspektora
 • odmówić odpowiedzi na zadawane pytania.

Obydwa protokoły powinny zostać podpisane przez osoby uczestniczące w kontroli – inspektorów i kierowcę, stanowią one bowiem dowód tego, co zostało stwierdzone. Niemniej osoba poddana kontroli może wnieść zastrzeżenie do protokołów.

Jest to czynność, z której warto skorzystać, ponieważ zaniechanie wniesienia zastrzeżeń może zostać potraktowane przez organ, jako przyjęcie za prawdziwe ustaleń przeprowadzonej kontroli.

Dodać należy, że zastrzeżenie do protokołu kontroli może zostać złożone w dowolnej formie – ustnie lub na piśmie. Ważne jednak, by w oświadczeniu znalazła się informacja, jakim faktom i okolicznościom przeczy kierowca.

 Jak napisać pismo do inspekcji transportu drogowego?

Przeprowadzenie kontroli oraz zebranie informacji i spostrzeżeń daje Inspekcji Transportu Drogowego możliwość wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ukarania kierowcy lub jego pracodawcy.

Po wszczęciu postępowania ITD zobowiązana jest o tym fakcie powiadomić uczestników, informując ich jednocześnie o ciążących obowiązkach i przysługujących uprawnieniach, w tym o prawie do złożenia wyjaśnień.

Wyjaśnienia w postępowaniu przez ITD mogą zostać złożone:

 • na piśmie
 • w formie telegraficznej
 • za pomocą telefaksu
 • ustnie do protokołu
 • za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej.

Przygotowując pismo do Inspekcji Transportu Drogowego, należy pamiętać, by przybrało formę dokumentu urzędowego. W treści pisma należy więc pamiętać o właściwym oznaczeniu sprawy, wskazaniu stron postępowania oraz organu zajmującego się sprawą.

Przedmiotowe pismo warto przygotować w dwóch egzemplarzach, pozostawiając jeden dla celów dowodowych – na potwierdzenie, że zostało przez stronę złożone.

Jak napisać wyjaśnienie do inspekcji transportu drogowego?

Właściwe sformułowanie wyjaśnień ma ogromne znaczenia, bowiem to jakich argumentów użyje strona w postępowaniu przed Inspekcją Transportu Drogowego, jakie powoła dowody i jakich wskaże świadków, może mieć wpływ na wynik postępowania.

Dlatego, jeśli stronach chcę uniknąć mandatu karnego lub grzywny powinna przede wszystkim wnioskować o dopuszczenie wszelkich dowodów, które mogą przyczynić się do wyjaśnienia sprawy na jej rzecz.

W piśmie z wyjaśnieniami strona może wnosić o przeprowadzenie dowodu z:

 • dokumentów
 • urządzeń pomiarowych
 • zeznań świadków
 • opinii biegłych
 • oględzin miejsca lub rzeczy.

Przygotowując wyjaśnienia do ITD należy również pamiętać o zachowaniu zastrzeżonego przez organ terminu. Zazwyczaj Inspekcja Transportu Drogowego wysyłając stronie zawiadomienie o wszczęciu postępowania, wyznacza siedmiodniowy termin na złożenie wyjaśnień oraz zgłoszenie dowodów.

Opracowane na podstawie: Źródła

Podobne:

Zostaw wiadomość